Pasaulio prekybos organizacijos vertinimo sistema, EUR-Lex Access to European Union law

ES ir kelių kitų prekybos partnerių prašymu m. Pažanga, susijusi su skaidrumu, yra proporcinga veiksmams, kurių PPO narės ėmėsi, kad padidintų informuotumą apie TPK procedūrą. Ši šalis negali būti laikoma nieko, išskyrus besivystančią šalį. Jis įsigaliojo m. Urugvajaus raundo derybomis siekta užtikrinti, kad tekstilės ir aprangos sektorius būtų sklandžiai integruotas į GATT

Įvadas Susitarimas dėl techninių prekybos kliūčių TPK susitarimas[1] yra vienas iš trylikos daugiašalių prekybos derybų Urugvajaus raundo susitarimų dėl prekybos prekėmis. Jis įsigaliojo m.

ES požiūris į Pasaulio prekybos organizacijos reformą ir derybas – Teisė profesionaliai

Pagal šį susitarimą visos PPO narės yra įpareigotos Pasaulio prekybos organizacijai pranešti apie prekėms skirtus techninius reglamentus ir atitikties vertinimo procedūras jų rengimo etape, o kitoms PPO narėms suteikiama galimybė dėl jų pateikti pastabas.

Šios ataskaitos pirmasis tikslas — atkreipti Europos institucijų ir patariamųjų įstaigų bei ES ekonominės veiklos vykdytojų, įskaitant MVĮ, dėmesį į TPK susitarime nustatytos pranešimo procedūros teikiamas galimybes. Antrasis tikslas — pristatyti naujausias šios priemonės tendencijas pateikiant naudojimosi procedūra per pastaruosius metus apžvalgą.

Trečia, Komisija naudojasi galimybe šioje ataskaitoje rekomenduoti konkrečius pagerinimus. Tam, kad būtų galima pasinaudoti pranešimo apie kitų PPO narių reglamentus procedūros privalumais, labai svarbu, kad pati ES ne tik laikytųsi TPK susitarime jai nustatytų pareigų, bet ir aktyviai prisidėtų prie procedūros veiksmingumo didinimo.

Sausio 1 d. Praėjus septyneriems metams, daugiašalės prekybos derybos tarp valstybių Urugvajaus raundas pasiekė savo galutinę paskirties vietą m. Gruodžio 15 d.

Svarbu, kad Europos Parlamentas, Taryba ir valstybės narės žinotų, kaip veikia TPK pranešimo procedūra, ir bendradarbiautų su Komisija, siekdami atitikties reikalavimams užtikrinimo ir didesnio skaidrumo tikslų. TPK pranešimo procedūros pristatymas 2. Pareigos pagal TPK susitarimą TPK susitarimo tikslas — palengvinti tarptautinę prekybą, tačiau pripažįstama PPO narių teisė priimti nacionalinius techninius reglamentus ir atitikties vertinimo procedūras, galinčias kelti techninių kliūčių prekybai dėl išlaidų prisitaikant prie skirtingų taisyklių, informavimo išlaidų ir kt.

Siekiant užtikrinti, kad tokios priemonės nekeltų diskriminacinių ar nereikalingų prekybos kliūčių, TPK susitarime nustatytos tam tikros esminės ir procedūrinės sąlygos, kurių PPO narės privalo laikytis, rengdamos techninius reglamentus ir atitikties vertinimo procedūras.

 • Dvejetainis variantas itu apa
 • Apeliacinio komiteto peržiūros ribos Analizuojant Apeliacinio komiteto peržiūros lygmenį ar ribas, Apeliacinio komiteto veiklos praktika rodo, kad paprastai galimi du scenarijai.
 • Prekybos lankstumo galimybės
 • Konkrečios taisyklės išdėstytos sektorių susitarimuose, nustatytuose Baigiamajame akte.
 • American express darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai
 • Pasaulio prekybos organizacija: struktūra, vaidmuo, operacijos ir kritinis vertinimas
 • EUR-Lex - DC - LT
 • Pasirinkimo tarpininkavimas indijoje

Šios esminės ir procedūrinės sąlygos taikomos visiems techniniams reglamentams ir atitikties vertinimo procedūroms, susijusioms su prekyba pramoninėmis ar žemės ūkio prekėms. Kitaip nei standartų, kurie yra savanoriško pobūdžio, atveju, techniniuose reglamentuose išdėstomos privalomos produktų charakteristikos, susiję procesai ir gamybos metodai[4]. Atitikties vertinimo procedūros taikomos siekiant nustatyti, ar produktai atitinka šiuos privalomus reikalavimus.

Pasaulio prekybos organizacijos vertinimo sistema. 52012DC0354

Esminės sąlygos. Nediskriminavimas, nereikalingų prekybos kliūčių vengimas, susijusių tarptautinių standartų naudojimas Priemonė, patenkanti į TPK susitarimo taikymo sritį, turi atitikti nediskriminavimo principą.

pasaulio prekybos organizacijos vertinimo sistema

Juo remiantis draudžiama diskriminacija tarp importuojamų ir šalyje pagamintų prekių nacionalinio režimo principas, GATT III straipsnis ir diskriminacija tarp importuojamų pasaulio prekybos organizacijos vertinimo sistema didžiausio palankumo statuso principas, GATT I straipsnis. Be to, TPK susitarimo 2 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad PPO narės taikytų kitos narės kilmės produktams ne mažiau palankų režimą negu tas, kuris taikomas panašiems nacionalinės kilmės produktams ir panašiems bet kurios kitos šalies produktams.

pasaulio prekybos organizacijos vertinimo sistema

Be to, techniniai reglamentai leidžiami tik tada, kai jie būtini teisėtam tikslui pasiekti. Panašiai atitikties vertinimo procedūros negali būti griežtesnės ar taikomos griežčiau negu būtina, kad importuojanti PPO narė galėtų tinkamai užtikrinti, kad produktai atitinka susijusius reikalavimus.

 1. PPO paskaitos | Dr. Rimantas Daujotas
 2. Kaip įmonės išleidžia akcijų opcionus
 3. Jis įsigaliojo m.

Nebaigtinis teisėtų tikslų sąrašas yra pateiktas TPK susitarimo 2 straipsnio 2 dalyje ir apima apgaulingos veiklos prevenciją, žmonių sveikatos apsaugą arba saugos užtikrinimą ir aplinkos apsaugą. Be to, šis būtinumo reikalavimas reiškia, kad, norint pasirinkti būdą, kuriuo prekyba būtų mažiausiai ribojama, bet kuris būtų vienodai veiksmingas, reikia rasti pusiausvyrą tarp siekiamo teisėto tikslo ir reikalavimų nesilaikymo rizikos.

Šiuo tikslu nacionalinis teisės aktų leidėjas gali remtis TPK susitarimu, kuriame siūloma keletas būdų, kaip palengvinti prekybą, pavyzdžiui, veiklos rezultatais pagrįstų techninių reglamentų naudojimas ir kitų PPO narių techninių reglamentų bei užsienyje atlikto atitikties vertinimo rezultatų lygiavertiškumo pripažinimas[6].

52012DC0354

Rengiant techninius reglamentus ir atitikties vertinimo procedūras taip pat reikia naudotis susijusiais tarptautiniais standartais. Keliose TPK susitarimo nuostatose skatinama naudoti tarptautinius standartus, kaip būdą derinti technines taisykles.

Pavyzdžiui, nacionalinis techninis reglamentas galėtų būti griežtesnis už atitinkamą tarptautinį standartą, siekiant PPO narės reguliavimo tikslų, susijusių su klimato kaita ar jos piliečių teisėtų lūkesčių dėl tinkamo apsaugos lygio užtikrinimu. Panašūs principai 5 straipsnio 4 dalyje išdėstyti dėl atitikties vertinimo procedūrų.

Reikšmingo poveikio kitų narių prekybai sąvoka apima ir importą didinantį, ir importą mažinantį poveikį kitų narių prekybai, jei toks poveikis yra reikšmingas[7].

pasaulio prekybos organizacijos vertinimo sistema

Pranešimai siunčiami iš anksto, kai dar galima daryti pataisas ir atsižvelgti į komentarus[8]; Pranešančioji narė palieka pakankamai laiko kitoms narėms pateikti rašytines pastabas. Išsivysčiusios šalys raginamos palikti daugiau nei 60 dienų pastaboms teikti[9]. Pastabos nagrinėjamos pagal prašymą ir į jas atsižvelgiama. Tai reiškia, kad kitos PPO narės gali būti informuojamos apie naujus ar keičiamus produktams taikomus reikalavimus.

Apeliacijos procedūra Pasaulio Prekybos Organizacijos ginčų sprendimo procese

PPO sekretoriato gaunami pranešimai yra viešai prieinami[10], kad ekonominės veiklos vykdytojai taip pat galėtų sužinoti apie naujus reikalavimus ir su jais susipažinti. PPO dvejetainių opcionų tendencijos turi teisę teikti pastabas raštu apie pasaulio prekybos organizacijos vertinimo sistema techninius reglamentus arba atitikties vertinimo procedūras. Iš esmės pastabos turėtų būti susijusios su siūlomų reglamentų neatitiktimi TPK susitarimui.

Gavus pastabas turėtų būti užmegztas dialogas su pranešančiąja PPO nare. Teisė teikti oficialias pastabas pagal šią procedūrą suteikiama tik PPO narėms ir nesuteikiama tokioms suinteresuotosioms šalims, kaip ekonominės veiklos vykdytojai.

Pasaulio prekybos organizacija - Visuotinė lietuvių enciklopedija

Todėl prekyba tim ferriss opcionais veiklos vykdytojų pastabas turi perduoti PPO narė.

Kiekviena PPO narė nusprendžia, kaip išklausomi jos ekonominės veiklos vykdytojai ir atsižvelgiama į jų pastabas. ES vidaus tvarka, susijusi su pranešimo procedūra Tam, kad pranešimo procedūra veiktų tinkamai ir būtų naudinga bei veiksminga, reikalingas įvairių šalių dalyvavimas ir bendradarbiavimas. ES svarbiausias yra Europos institucijų, valstybių narių ir ekonominės veiklos vykdytojų dalyvavimas.

Tarptautinės ekonominės teisės samprata

ES įkurta TPK interneto svetainė padeda koordinuoti visų šių susijusių subjektų dalyvavimą. Europos Komisija TPK susitarime reikalaujama, kad kiekviena PPO narė įsteigtų pranešančiąją instituciją, siekdama užtikrinti su pranešimo procedūromis susijusių nuostatų įgyvendinimą, ir užtikrintų, kad veiktų informacijos centras[11].

Pagrindiniai PPO principai Santrauka PPO susitarimai apima platų daugiašalės prekybos sričių spektrą: žemės ūkį, tekstilę, telekomunikacijas, bankininkystę, intelektinę nuosavybę ir daugelį kitų. PPO reguliuoja apie 97 proc. Visos valstybės narės siekia pagrindinių PPO tikslų — šalinti kliūtis, trukdančias laisvai plėtoti prekybą ir sukurti efektyviai veikiantį prekybos ginčų sprendimo mechanizmą. PPO vykdo funkcijas, kurios užtikrina laisvesnę prekybą, t. Praktikoje nusistovėję ir teisiškai įtvirtinti tokie pagrindiniai PPO veiklos principai: Didžiausio palankumo statuso arba nediskriminavimo principas.

Informacijos centras turi atsakyti į visus pagrįstus kitų narių ir suinteresuotųjų šalių užklausimus dėl priimamų ar siūlomų techninių reglamentų ar atitikties vertinimo procedūrų ir taip pat yra atsakingas už darbą su pastabomis dėl pranešimų, gautų iš kitų PPO narių[12]. ES šias pareigas vykdo vienas iš Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio direktorato skyrių[13], kuriam yra pavestos ES TPK pranešimų ir informacijos centro funkcijos.